Scroll Top
Privacyverklaring
Privacyverklaring

(op basis van NVPA versie 180220)

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Isabel Mooij, eenmanszaak, KvK-nummer 77381629
Zuringweide 10, 3448 JR Woerden, 06-18599763, contact@isabelmooij.nl

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik Isabel Mooij, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaarplicht eindigt niet wanneer ik kom te overlijden, niet instaat meer ben om mijn werkzaamheden voort te zetten of als ik stop met mijn praktijk. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling afgesloten met een collega, die voldoet aan alle wettelijke eisen. het beheer van de dossiers wordt hiermee neergelegd bij een persoon die een beroepsgeheim heeft én die aan de AVG moet voldoen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
• De kosten van het consult
• Zorgverzekeraar en Zorgverzekeraarsnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar contact@isabelmooij.nl. Je verzoek zal dan binnen 30 afgehandeld worden.

Cookiesbeleid

Isabel Mooij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan er hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Isabel Mooij kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.