Scroll Top
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Isabel Mooij praktijk voor psychosociale therapie
Begrippen
 • ZORGAANBIEDER: Isabel Mooij
 • BEROEPSVERENIGING: NVPA ingeschreven in het KvK onder nummer 40258092 en gevestigd te Losplaats 14B 5404 NJ te Uden.
 • KOEPEL: RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd te Kloosterstraat 282, 4701 KS in Roosendaal. Koepel is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • KLACHT- EN TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS: Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van Beroepsvereniging/Koepel en de geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • CLIËNT: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • BEHANDELING: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/ patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Isabel Mooij Praktijk voor psychosociale therapie uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Isabel Mooij Praktijk voor psychosociale therapie slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Zorgaanbieder
 • Isabel Mooij Praktijk voor psychosociale therapie is lid van de NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ.
 • Isabel Mooij handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVPA.
Behandeling
 • Een intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur.
 • Een consult duurt 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaan proces kan ontstaan.
 • Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de praktijk terecht. Echter indien er aanvullende informatie is vereist, zal Isabel Mooij contact opnemen met jouw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met jou en je ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht.
 • Op het moment dat Isabel Mooij ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
Betaling
 • De kosten per consult bedragen 75 euro per uur.
 • De factuur betaal je per IBAN overschrijving. De factuur krijg je dezelfde of de dag na het consult toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kun je tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • De factuur moet je binnen 30 dagen betalen. Lukt het niet om dit op tijd te betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Isabel Mooij. Dan treffen we een betalingsregeling. Mocht de uitbetaling dan nog uitblijven, dan worden de komende sessies opgeschort totdat er betaald is.
 • Isabel Mooij is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Informeer zelf vooraf wat jouw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat Isabel Mooij lid is van de NVPA en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.
Annulering
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakt afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 65 euro van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kun je niet declareren bij jouw zorgverzekeraar.
Dossiervoering
 • Isabel Mooij is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door Isabel Mooij reproduceerbaar gerapporteerd. Je hebt het recht te allen tijde deze rapportage en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van Isabel Mooij, 20 jaar na afronding van het proces van jouw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. De bewaartermijn blijft ook van kracht in het geval de cliënt en/of Isabel Mooij zelf komt te overlijden. Isabel Mooij heeft in dat geval afspraken gemaakt met haar waarnemer(s).
 • Isabel Mooij heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw dossier. Informatie wordt alléén met jouw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of anderen betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA. Klik hier voor de privacyverklaring van Isabel Mooij Praktijk voor psychosociale therapie.
Klachtenregeling
 • Gaat er iets niet naar je zin? Dan vraag ik je om mij dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Dan kunnen we samen bekijken hoe we het verder kunnen aanpakken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij Isabel Mooij worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met jou besproken en gekeken naar verdere oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Isabel Mooij. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVPA, waarover je hier meer informatie vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht je er niet uitkomen met de NVPA, dan kun je een klacht indienen bij de geschillencommissie SCAG, waarbij Isabel Mooij is aangesloten. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Hierover vindt je tevens meer informatie op bovengenoemde link naar de NVPA website. Isabel Mooij voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer je een klacht indient via het NVPA of SCAG informeer je Isabel Mooij ten alle tijden vooraf.
Aansprakelijkheid
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Dit geldt ook wanneer je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent. Of voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. Laat dit gelieve weten.
 • Isabel Mooij is niet aansprakelijk voor (eventuele) materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • Isabel Mooij heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien Isabel Mooij aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balens.
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.
AVG
 • Isabel Mooij houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kun je hier meer informatie vinden.
Toepasselijk recht
 •  Op de rechtsverhouding tussen Isabel Mooij en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die
  rechtsverhouding kunnen op grond van de wet bevoegde rechter worden beslecht.